امور سهام

جدول تعداد سهام و سهامدارن

شرکت تعداد سهام درصد
سهامی عام سیمان فارس و خوزستان 271945089 54.39
سرمایه گذاری ملی ایران 82352517 16.47
سرمایه گذاری سامان مجد 20290326 4.06
شرکت بانک انصار 11622061 2.32
شخص حقیقی 10242265 2.05
سیمان داراب 7890260 1.58
صندق سرمایه گذاری با درامد ثابت امید انصار 7338710 1.47
شرکت بیمه تجارت نو 5599094 1.12
سایر سهامداران 82719678 16.54